Nr 91/2018  |  03-07-2018

Data pierwszego notowania obligacji serii E

PKN ORLEN S.A. informuje, że 3 lipca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę określającą datę pierwszego notowania obligacji serii E (ISIN PLPKN0000190) na 4 lipca 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 90/2018 z 2 lipca 2018 roku, raport bieżący nr 89/2018 z 2 lipca 2018 roku, raport bieżący nr 87/2018 z 27 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 78/2018 z 25 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 71/2018 z 13 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 70/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


Zarząd PKN ORLEN S.A.