Nr 92/2018  |  12-07-2018

Materiał na ZWZ PKN ORLEN S.A., które kontynuowane będzie 17 lipca 2018 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje „Analizę poziomu wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych z branży paliwowej – w zakresie wynagradzania Prezesa i pozostałych Członków Zarządu” oraz stanowisko Rady Nadzorczej Spółki dotyczące projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. („ZWZ”), zgłoszonego 26 czerwca 2018 roku przez akcjonariusza - PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny. Analiza i stanowisko Rady Nadzorczej zostały sporządzone w odpowiedzi na pismo akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa z dnia 2 lipca 2018 roku.

Projekt ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony w ramach 19. punktu agendy ZWZ Spółki „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu” i będzie omawiany po wznowieniu obrad ZWZ 17 lipca 2018 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 86/2018 z 26 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.​​​​