Nr 94/2018  |  17-07-2018

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lipca 2018 roku kontynuującym obrady z 26 czerwca 2018 roku  („ZWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2018 poz.512 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.