Nr 98/2018  |  17-08-2018

Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) powziął dziś informację o rejestracji w dniu 14 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/24754/18/239) zmian Statutu Spółki. 

Zgodnie z uchwałami nr 25 i 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z 26 czerwca 2018 roku („ZWZ”) sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki: 
- nowe brzmienie § 8 ust. 7 pkt 1 „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.”
- dodanie § 9 ust. 5 pkt 4 „Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
- nowe brzmienie § 9 ust. 6 „Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki, w tym sposób podejmowania uchwał w trybie wskazanym w § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”  

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, ustalony uchwałą nr 27 ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Patrz także: raport bieżący nr 82/2018 z 26 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.