Nr 100/2018  |  12-10-2018

Podsumowanie kosztów programu publicznych emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów poniesionych dla programu publicznych emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych („Program”). 

Łączne koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych pięć emisji obejmujących 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 2 000 000 obligacji Serii D oraz 2 000 000 obligacji Serii E, wyniosły 5 475 518,80 PLN łącznie na cały program.

Powyższa kwota obejmuje:
-  koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji – 3 097 382,84 PLN,
-  koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa –
 1 242 878,01 PLN, 
-  koszty promocji ofert obligacji – 1 135 257,95 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację - o wartości nominalnej 100,00 PLN - wyniósł 0,13 PLN p.a.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertami obligacji. 

Wydatki związane z Programem (poza kosztami promocji ofert obligacji) zostały ujęte  jako  rozliczenia międzyokresowe czynne  i systematycznie obciążają wynik finansowy od dnia emisji obligacji Serii A (6 października 2017 roku) do dnia wykupu obligacji Serii E (13 lipca 2022 roku). Koszty promocji ofert obligacji ujęte zostały w wyniku finansowym w momencie ich poniesienia.
Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 87/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.