Nr 101/2018  |  17-10-2018

Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 17 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy ogłosił wyrok, w którym oddalił w całości powództwo akcjonariusza o uchylenie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 26 czerwca 2018 roku, w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKN ORLEN S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku,
- udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z wykonywania przez nią obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku.

Uzasadniając ogłoszony dziś wyrok Sąd wskazał, iż powództwo w całości nie zasługiwało na uwzględnienie, podzielając stanowisko Spółki w zakresie braku przesłanek uzasadniających uchylenie uchwał. Sąd obciążył powoda kosztami procesu.

Patrz także: raport bieżący nr 96/2018 z 9 sierpnia 2018 roku, raport bieżący nr 82/2018 z 26 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.