Nr 103/2018  |  24-10-2018

Wyrażenie zgody na zmianę umowy programu emisji obligacji z 2006 roku oraz rozpoczęcie prac nad emisją nowej serii obligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 roku wyraziła zgodę na zmianę Umowy Programu Emisji Obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku (z późniejszymi zmianami) przez Spółkę jako emitenta oraz konsorcjum banków ("Umowa Programowa"), w tym na podwyższenie do 4 mld PLN kwoty programu oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wynikających z tak zmienionej Umowy Programowej.

Spółka planuje także rozpocząć prace nad przeprowadzeniem emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, które będą proponowane do nabycia w sposób określony w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.) w ramach programu emisji obligacji Spółki ustanowionego na podstawie Umowy Programowej.

Patrz także: raport bieżący nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.