Nr 105/2018  |  09-11-2018

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2019 roku


PKN ORLEN S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2019 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Za 4. kwartał 2018 roku: 24 stycznia 2019 roku.
- Za 1. kwartał 2019 roku: 25 kwietnia 2019 roku.
- Za 3. kwartał 2019 roku: 24 października 2019 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”).
 
Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2019 roku nie będzie publikowany.
 
2. Skonsolidowany raport półroczny za 2019 rok: 19 lipca 2019 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.3 Rozporządzenia.
 
3. Raporty roczne za 2018 rok:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok: 21 marca 2019 roku
- Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2018 rok: 21 marca 2019 roku.
 
4. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej: 21 marca 2019 roku

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.