Nr 107/2018  |  14-12-2018

Zgoda Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A. na rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów

PKN ORLEN S.A. informuje, że 14 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie spółki ANWIL S.A. wyraziło zgodę na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. Projekt zakłada wzrost zdolności produkcyjnych nawozów ANWIL S.A. o 495 tys. ton rocznie, czyli do 1 461 tys. ton rocznie. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2021 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu, tj. od początku 2022 roku zysk operacyjny EBITDA ANWIL S.A., może wzrosnąć o ok. 57 mln EUR rocznie.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.