Nr 109/2018  |  20-12-2018

Prawdopodobieństwo odwrócenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że zatwierdzona 20 grudnia 2018 roku aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022” oraz przyjęty w jej ramach, plan średnioterminowy na lata 2019-2022, oparty o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, stanowią dla Spółki, zgodnie z MSR 36, przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów. W związku z tym PKN ORLEN S.A. identyfikuje prawdopodobieństwo odwrócenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Unipetrol. Może to mieć istotny pozytywny niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN. 

Szacunki liczbowe będą kalkulowane w ramach standardowych procedur kwartalnych, zgodnie z MSR 36, tj. niezwłocznie po ustaleniu poziomów stóp dyskonta i stanu aktywów do testu na dzień 31 grudnia 2018.

Patrz także raport bieżący nr 108/2018 z 20 grudnia 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.