Nr 99/2018  |  01-10-2018

PKN ORLEN został właścicielem 100% akcji Unipetrol a.s.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s. („Unipetrol”) należących do akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol, czyli 10.827.673 akcji, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego Unipetrol („Wykup”), Emitent w dniu 1 października 2018 roku nabył wszystkie akcje, które były przedmiotem Wykupu. W rezultacie Emitent stał się jedynym akcjonariuszem Unipetrolu, kontrolując 100% akcji reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Unipetrolu.

Równolegle z dniem 26 września 2018 roku akcje Unipetrol - z mocy przepisów prawa - zostały wykluczone z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s).

Patrz także: raporty bieżący nr 59/2018 z dnia 22 maja 2018 roku oraz 77/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.