Nr 1/2019  |  17-01-2019

Odwrócenie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2018 roku przewiduje ujęcie odwrócenia netto części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Unipetrol w kwocie oszacowanej na około 0,8 mld PLN. 

Oszacowana kwota odwrócenia netto odpisów powiększy wysokość skonsolidowanego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok i może ulec zmianie.

Wskazane wyżej odwrócenie netto części odpisów wynika głównie z zatwierdzonej 20 grudnia 2018 roku aktualizacji strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022 oraz przyjętego w jej ramach, planu średnioterminowego na lata 2019-2022, opartego o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, które stanowią dla Spółki, zgodnie z MSR 36, przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów.

Spółka informuje również, że dokona aktualizacji wartości swoich aktywów w Grupie ORLEN Upstream i zaprezentuje wyniki tych prac w rocznym  jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok. Spółka oczekuje na raport pozwalający na oszacowanie wartości godziwej aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w Kanadzie, który przygotowuje, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, niezależna firma. Efekty tych wycen mogą mieć niegotówkowy wpływ na wysokość jednostkowego wyniku netto PKN ORLEN S.A. oraz na wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok.

PKN ORLEN S.A. opublikuje skonsolidowany raport za 4 kwartał 2018 roku w dniu 24 stycznia 2019 roku.

Patrz także raport bieżący nr 109/2018 z 20 grudnia 2018 roku oraz raport bieżący nr 108/2018 z 20 grudnia 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.