Nr 3/2019  |  07-02-2019

Odwrócenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 przewiduje ujęcie odwrócenia części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream w kwocie oszacowanej na około 987 mln PLN. 
 
Oszacowana kwota odwrócenia odpisów powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego PKN ORLEN za 2018 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok i może ulec zmianie. 
 
Wskazane wyżej odwrócenie części odpisów jest wynikiem aktualizacji wartości inwestycji PKN ORLEN w Grupie ORLEN Upstream, po oszacowaniu wartości godziwej aktywów w Kanadzie na podstawie raportu sporządzonego, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, przez niezależną firmę. Na podstawie tego raportu zaktualizowano także wartość aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych należących do Grupy ORLEN Upstream, co będzie miało nieznaczny i niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok.
 
PKN ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2018 w dniu 21 marca 2019 roku.
 
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream sp. z o.o.
 
Patrz także raport bieżący nr 1/2019 z 17 stycznia 2019 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.