Nr 4/2019  |  15-02-2019

Rezygnacja Pana Mateusza Bochacika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Mateusz Henryk Bochacik złożył z dniem 15 lutego 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pan Bochacik uzasadnił swoją rezygnację względami osobistymi, które uniemożliwiają dalsze efektywne wykonywanie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.