Nr 6/2019  |  20-03-2019

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2018 rok

Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 5 434 149 842,17 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 496 981 713,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,5  PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 3 937 168 128,67 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd PKN ORLEN S.A. proponuje 22 lipca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz 5 sierpnia 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.