Nr 18/2019  |  24-05-2019

Wnioski akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczące ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku wpłynęły do Spółki dwa wnioski akcjonariusza - Skarbu Państwa:
• pierwszy złożony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym akcjonariusz przedstawił projekty uchwał dotyczące następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.:
„Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu”.
• drugi złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku, po punkcie 21 „Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu” punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów oraz uchylenia Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz uchylenia Uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk oraz uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz uchylenia Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych.
Zgłoszone przez Akcjonariusza wnioski wraz z projektami uchwał i uzasadnieniami są załączone do niniejszego raportu bieżącego.
PKN ORLEN S.A. opublikuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po tym jak Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.
 
Patrz także: raport bieżący nr 14/2019 z 14 maja 2019 roku, raport bieżący nr 16/2019 z 20 maja 2019 roku, raport bieżący nr 17/2019 z 22 maja 2019 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).