Nr 21/2019  |  31-05-2019

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusz Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, w związku ze zwołanym na 14 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PKN ORLEN S.A., w którego porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, zgłosił kandydaturę Pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
Wniosek akcjonariusza wraz z życiorysem zawodowym kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, dostarczonym przez akcjonariusza, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.
 
Patrz także: raport bieżący nr 14/2019 z 14 maja 2019 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.