Nr 15/2019  |  14-05-2019

Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 14 czerwca 2019 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.