Nr 16/2019  |  20-05-2019

Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa o zmianę do porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2019 roku wpłynął do Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku, punktu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej”.
Akcjonariusz proponuje dokonanie zmiany brzmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w zakresie doprecyzowania obecnych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

PKN ORLEN S.A. opublikuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po tym jak Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 14/2019 z 14 maja 2019 roku.