Nr 17/2019  |  22-05-2019

Zmiana porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku

​PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 czerwca 2019 roku wprowadzony został nowy punkt w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej”.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, PKN ORLEN S.A. ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie akcjonariusza:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2018 rok. 
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018.
10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
21. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa z 20 maja 2019 roku, z uzasadnieniem dostosowania treści § 1 ust. 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w zakresie doprecyzowania obecnych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

Do niniejszego raportu załączony zostaje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza oraz zmieniony przez Zarząd PKN ORLEN S.A. projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pozostałe projekty uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 16/2019 z 20 maja 2019 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).