Nr 8/2019  |  24-04-2019

Umowa dotycząca budowy „Centrum Badawczo- Rozwojowego w Płocku”

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego „Centrum Badawczo- Rozwojowe w Płocku” („CBR”), a Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej budowy CBR. Następnie PKN ORLEN S.A. podpisał z Budimex S.A. umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Maksymalna wartość Umowy wyniesie ok. 167 mln PLN, a łączna wartość inwestycji ok. 184 mln PLN. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca 2020 roku.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku jest niezbędnym elementem przyjętego przez PKN ORLEN S.A. w 2018 roku Programu Rozwoju Petrochemii oraz uzupełnieniem infrastruktury badawczej GK ORLEN. Obiekt stanowić będzie zaplecze do realizacji badań i wsparcia pozostałych projektów objętych Programem oraz w ramach ogłoszonego w Strategii PKN ORLEN dalszego wydłużenia łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Będzie także zapleczem do realizacji badań w innych obszarach aktywności GK ORLEN.

Patrz także raport bieżący nr 69/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.