Nr 36/2019  |  12-09-2019

Zawarcie przez ANWIL S.A. umowy na budowę infrastruktury pomocniczej w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów

PKN ORLEN S.A. informuje, że 12 września 2019 roku ANWIL S.A. podpisał z PROCHEM S.A. umowę na budowę infrastruktury OSBL (Outside Battery Limits – infrastruktura pomocnicza) w ANWIL S.A. we Włocławku („Umowa”). 

Podpisana dzisiaj umowa z PROCHEM S.A. stanowi ostatnią z trzech najważniejszych umów, jakie zostały zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. 

Projekt zakłada wzrost zdolności produkcyjnych nawozów ANWIL S.A. o 495 tys. ton rocznie, czyli do 1 461 tys. ton rocznie. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest do połowy 2022 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA ANWIL S.A., może wzrosnąć o ok. 57 mln EUR rocznie.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 30/2019 z 28 czerwca 2019 roku, raport bieżący nr 9/2019 z 24 kwietnia 2019 roku oraz raport bieżący nr 107/2018 z 14 grudnia 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.