Nr 31/2019  |  03-07-2019

Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 3 lipca 2019 roku złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji („Wniosek”) w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), („Transakcja”).
 
Złożony dzisiaj przez Spółkę Wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.
 
Oprócz przedstawienia stron oraz założeń Transakcji, we Wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu Transakcji na konkurencję na tych rynkach. Do Wniosku załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji.
 
Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku oraz raport bieżący nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.