Nr 32/2019  |  17-07-2019

Oddalenie apelacji akcjonariusza od wyroku dotyczącego powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w całości oddalił apelację akcjonariusza od wyroku sądu I instancji oddalającego w całości powództwo akcjonariusza o uchylenie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2018 r. w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku;
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKN ORLEN S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku;
4) udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z wykonywania przez nią obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku,
(łącznie „Powództwo”).

O oddaleniu Powództwa PKN ORLEN S.A. informował raportem bieżącym nr 101/2018 z dnia 17 października 2018 r.

Wyrok w sprawie oddalenia Powództwa jest prawomocny.

Patrz także: raport bieżący nr 101/2018 z 17 października 2018 roku, raport bieżący nr 96/2018 z 9 sierpnia 2018 roku, raport bieżący nr 82/2018 z 26 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.