Nr 39/2019  |  29-10-2019

Pan Roman Kusz został powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Roman Kusz w latach 1987-1992 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993-1997 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od roku 1997 prowadzi praktykę adwokacką.
W latach 2007-2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach.
Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Górnik Zabrze SSA w Zabrzu, zaś w kadencji 2018/2019 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A. w Warszawie.
Od roku 2017 jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
W lutym 2019 roku został powołany na członka Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Od 2014 roku jest organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement" wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ - 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach.
W 2018 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Zlotem Krzyżem Zasługi.

Pan Roman Kusz złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.