Nr 10/2020  |  05-03-2020

Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 5 marca 2020 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 marca 2020 roku („NWZ”), wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.