Nr 14/2020  |  19-03-2020

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2019 rok na korporacyjnej stronie internetowej

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące Grupy Kapitałowej ORLEN oraz PKN ORLEN S.A. za 2019 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl i jest dostępne pod adresem: https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/InformacjeFinansowe/Strony/SprawozdaniaFinansowe.aspx .

Raport sporządzono na podstawie: §5. Pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.