Nr 15/2020  |  26-03-2020

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów oraz zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o wydłużeniu do dnia 22 kwietnia 2020 roku terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłoszonym przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku („Wezwanie”).
Ponadto w treści Wezwania wprowadzone zostały zmiany związane ze zmianą miejsca przyjmowania zapisów w Wezwaniu.
Termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu został wydłużony z uwagi na zaistniałe uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania do pierwotnego dnia zakończenia przyjmowania zapisów, tj. do 9 kwietnia 2020 roku.
Pełna treść komunikatu w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów oraz zmiany treści Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Patrz także raporty bieżące: nr 44/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.

 ​

​​