Nr 38/2020  |  05-06-2020

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 5 czerwca 2020 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło podzielić zysk netto Spółki za 2019 rok w wysokości 4 813 592 019,09 PLN w następujący sposób:

- kwotę 427 709 061,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,00 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 4 385 882 958,09 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło:
- 14 lipca 2020 roku jako dzień dywidendy oraz 
- 28 lipca 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (427 709 061 akcji).

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.