Nr 20/2020  |  18-04-2020

Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa w związku z planowanym przejęciem kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad ENERGA S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2020 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę kontroli kapitałowej nad ENERGA S.A. („Energa”) („Porozumienie”).

Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji Spółki dotyczące: (i) realizacji przez Spółkę polityki energetycznej Polski, (ii) kontynuacji inwestycji strategicznych Energa, oraz (iii) utrzymania polityki zatrudnienia w grupie kapitałowej Energa zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółek z tej grupy we wszystkich dziedzinach ich działalności.

Deklaracja odnosząca się do realizacji przez Spółkę polityki energetycznej Polski, której zasadniczym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, realizowana będzie w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Statutu Spółki, w szczególności poprzez kontrolę kapitałową nad Energa.

Strony Porozumienia przewidują, że po przejęciu przez Spółkę kontroli nad Energa kontynuowane będą inwestycje strategiczne Energa. Spółka zadeklarowała, że niezwłocznie po przejęciu kontroli nad Energa dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji, w szczególności budowy Elektrowni Ostrołęka C.

Poza określonymi powyżej deklaracjami, Spółka zobowiązała się zapewnić, że po przejęciu kontroli nad Energa i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Porozumieniu wykonane zostaną istniejące na dzień podpisania Porozumienia oraz przyszłe zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Energa dotyczące między innymi: (i) utrzymywania łącznej mocy zainstalowanej z tzw. odnawialnych źródeł energii (OZE), (ii) świadczenia usług wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie kapitałowej Energa jednostek wytwórczych, oraz (iii) prawidłowego funkcjonowania i niezawodności sieci dystrybucyjnej grupy kapitałowej Energa zgodnie z zatwierdzanymi przez Prezesa URE planami rozwoju.

Porozumienie nie ma charakteru prawnie wiążącego za wyjątkiem wybranych postanowień regulujących między innymi opisane powyżej zobowiązania Spółki, jak również zasady odpowiedzialności Spółki za naruszenie tych zobowiązań. 

W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę prawnie wiążących zobowiązań oraz bezskutecznego upływu terminów przewidzianych przez strony Porozumienia na polubowne rozstrzygnięcie sporu powstałego na gruncie wykonania tych zobowiązań, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych określonych w Porozumieniu. Odpowiedzialność Spółki z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania prawnie wiążących zobowiązań wygasa po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie Porozumienia.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie i ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie tego okresu. Porozumienie wejdzie w życie w zasadniczej części z dniem przeniesienia akcji Energa należących do Skarbu Państwa na Spółkę w ramach ogłoszonego przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Energa. 

Patrz także raporty bieżące: nr 19/2020 z dnia 18 kwietnia 2020 roku, nr 18/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, nr 15/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, nr 44/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.