Nr 21/2020  |  20-04-2020

Spełnienie się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2020 roku uzyskał informację od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie jako podmiotu pośredniczącego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („Akcje”), ogłoszonym przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku oraz zmienionym komunikatem z dnia 26 marca 2020 r. oraz komunikatem z dnia 15 kwietnia 2020 r. („Wezwanie”), że zapisami w Wezwaniu została objęta liczba Akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. 

Tym samym ziścił się warunek zastrzeżony w Wezwaniu, o którym mowa w punkcie 6 oraz punkcie 30 lit. c) Wezwania.

Patrz także raporty bieżące: nr 20/2020 z dnia 18 kwietnia 2020, nr 19/2020 z dnia 18 kwietnia 2020, nr 18/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, nr 15/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, nr 44/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.