Nr 22/2020  |  20-04-2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2020 roku

PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 1. kwartał 2020 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 23 kwietnia 2020 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 1. kwartał 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6 maja 2020 roku.

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.