Nr 23/2020  |  22-04-2020

Pan Daniel Obajtek został powołany na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, powołał w skład Zarządu Spółki Pana Daniela Obajtka na nową wspólną kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 
Następnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Danielowi Obajtkowi funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. w okresie nowej wspólnej kadencji Zarządu rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Pan Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent. W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa.

Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. konsekwentnie realizuje misję budowy multienergetycznego koncernu. W lutym 2018 roku zainicjował proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS. Celem transakcji jest stworzenie silnego podmiotu, zdolnego do konkurowania na zagranicznych rynkach. W połowie 2018 roku PKN ORLEN S.A. rozpoczął realizację największych w historii koncernu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Równolegle zainicjowane zostały inwestycje w rozwój spółek z Grupy ORLEN - rozbudowa mocy produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. we Włocławku i budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu w ORLEN Południe S.A. W grudniu 2019 roku Spółka, pod jego kierownictwem, zainicjowała proces przejęcia Grupy Energa. Transakcja będzie korzystna dla rozwoju obu spółek, a także wpisuje się w strategiczne plany PKN ORLEN S.A. w zakresie rozwoju zero i niskoemisyjnych źródeł energii.

Prezes Daniel Obajtek jest również inicjatorem nowej polityki dywersyfikacji dostaw ropy dla Grupy ORLEN polegającej na budowie i zacieśnianiu relacji z firmami spoza Europy, w tym Afryki czy Zatoki Perskiej. Podjęte działania umożliwiają uzyskanie korzystnego miksu surowca, optymalizującego produkcję i mają pozytywny wpływ na finalną jakość i cenę produktów oraz stabilność na rynku.

Ostatnie dwa lata to również  rozwój sieci detalicznej w Grupie ORLEN. Zostały również przeprowadzone prace modernizacyjne, mające na celu podniesienie standardu stacji i wzmocnienie oferty pozapaliwowej. W 2019 roku wdrożony został projekt cobrandingu na stacjach w Niemczech, w Czechach i na Słowacji.

Prezes Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Laureat wielu prestiżowych wyróżnień, m.in.: Polskiego Kompasu 2018. Otrzymał tytuł Prezesa roku 2018 w 25. edycji nagrody Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet - Byki i Niedźwiedzie. W 2019 roku uhonorowany Nagrodą Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego. Otrzymał Wektora 2019, przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP. W 2020 roku wyróżniony przez czytelników gazety giełdowej Parkiet tytułem: Gwiazda Roku 2020. W rankingu „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce”, organizowanym przez agencję ISB News, otrzymał statuetkę Najbardziej Wiarygodnego Prezesa.

Pan Daniel Obajtek złożył pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. na nową kadencję nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będzie uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.  

Pan Daniel Obajtek oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.