Nr 24/2020  |  27-04-2020

Liczba akcji ENERGA S.A., które były przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania ogłoszonego 5 grudnia 2019 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku uzyskał informację od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie jako podmiotu pośredniczącego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłoszonym przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku oraz zmienionym komunikatem z dnia 26 marca 2020 r. oraz komunikatem z dnia 15 kwietnia 2020 r. („Wezwanie”), że przedmiotem transakcji zawieranych w ramach Wezwania było:
a. 33 533 320 akcji zdematerializowanych ENERGA S.A., uprawniających do 33 533 320 głosów. Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami złożonymi w dniach od 31 stycznia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. (włącznie).
b. 152 851 762 akcji zdematerializowanych ENERGA S.A., uprawniających do 152 851 762 głosów. Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. (włącznie).
c. 144 928 000 akcji niezdematerializowanych ENERGA S.A. uprawniających do 289 856 000 głosów. Transakcja zawarta na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 27 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. (włącznie).

Tym samym przedmiotem transakcji zawieranych w ramach Wezwania były akcje ENERGA S.A. stanowiące około 80% kapitału zakładowego ENERGA S.A. oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A. 

Rozliczenie transakcji, o której mowa w lit. a, nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2020 r. Natomiast rozliczenie transakcji, o których mowa w lit. b oraz c powinno nastąpić 30 kwietnia 2020 roku.

Patrz także raporty bieżące: nr 21/2020 z dnia 20 kwietnia 2020, nr 20/2020 z dnia 18 kwietnia 2020, nr 19/2020 z dnia 18 kwietnia 2020, nr 18/2020 z dnia 15 kwietnia 2020, nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020, nr 15/2020 z dnia 26 marca 2020, nr 44/2019 z dnia 5 grudnia 2019 oraz 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.