Nr 25/2020  |  30-04-2020

PKN ORLEN S.A. został właścicielem ok. 80% akcji ENERGA S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 30 kwietnia 2020 roku zakończył się proces rozliczania wszystkich transakcji nabycia przez Spółkę akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („Akcje”) po zakończonym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A., ogłoszonym przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku („Wezwanie”). PKN ORLEN S.A. w wyniku Wezwania nabył 331 313 082 akcje ENERGA S.A., które stanowią około 80% kapitału zakładowego ENERGA S.A. oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A. Cena za jedną Akcję ENERGA S.A. wyniosła 8,35 PLN, a cena wszystkich nabytych przez Spółkę Akcji wyniosła około 2,77 mld PLN i została pokryta przez Spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.

Wszelkie kolejne decyzje Spółki odnośnie akcji ENERGA S.A. pozostających w obrocie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będą publikowane w raportach bieżących.

Patrz także raporty bieżące: nr 24/2020 z dnia 27 kwietnia 2020, nr 21/2020 z dnia 20 kwietnia 2020, nr 20/2020 z dnia 18 kwietnia 2020, nr 19/2020 z dnia 18 kwietnia 2020, nr 18/2020 z dnia 15 kwietnia 2020, nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020, nr 15/2020 z dnia 26 marca 2020, nr 44/2019 z dnia 5 grudnia 2019 oraz 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.