Nr 26/2020  |  04-05-2020

Przewidywane odpisy aktualizujące wartość aktywów w raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 kwartał 2020 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2020 roku przewiduje ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów Grupy ORLEN Upstream o łącznej wartości około -0,5 mld PLN. Oszacowana kwota odpisów wynika z aktualizacji prognozy cen surowców oraz aktualizacji stopy dyskonta i pomniejszy wysokość skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 kwartał 2020 roku. 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2020 roku Spółka przewiduje także ujęcie odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania w kwocie około -2 mld PL. Konieczność rozpoznania odpisów wynika głównie ze spadków cen ropy oraz cen sprzedaży produktów. Oszacowana wartość odpisów pomniejszy wysokość skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 kwartał 2020 roku. 

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2020 roku Spółka przewiduje ujęcie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Lietuva oraz wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream w kwocie oszacowanej na około -2 mld PLN. Oszacowana kwota odpisów wynika z aktualizacji prognozy cen surowców, wolumenów sprzedaży, marż na produktach oraz aktualizacji stopy dyskonta. Oszacowana kwota pomniejszy wysokość jednostkowego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) PKN ORLEN za 1 kwartał 2020 roku. 
W jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2020 roku Spółka przewiduje także ujęcie odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania  w kwocie około -1 mld PLN. Konieczność rozpoznania odpisów wynika głównie ze spadków cen ropy oraz cen sprzedaży produktów. Oszacowana wartość odpisów pomniejszy wysokość jednostkowego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 kwartał 2020 roku. 

PKN ORLEN S.A. opublikuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 kwartał 2020 roku zawierający śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. w dniu 6 maja 2020 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym AB ORLEN Lietuva oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream sp. z o.o.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.