Nr 27/2020  |  05-05-2020

Zmiana propozycji Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2019 rok

Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że mając na względzie bieżącą oraz prognozowaną sytuację makroekonomiczną, szczególnie na rynku finansowym jak i w sektorze paliwowo-energetycznym, oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej ORLEN, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, postanowił zmienić ogłoszoną 18 marca 2020 roku propozycję dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok. Zgodnie z podjętą dzisiaj decyzją Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, by zysk netto Spółki za 2019 rok w wysokości 4 813 592 019,09 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 427 709 061,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 4 385 882 958,09 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd PKN ORLEN S.A. podtrzymuje zaproponowane wcześniej daty: 14 lipca 2020 roku jako dzień dywidendy oraz 28 lipca 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Patrz także: raport bieżący nr 13/2020 z dnia 18 marca 2020 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.