Nr 30/2020  |  08-05-2020

Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 5 czerwca 2020 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 5 czerwca 2020 roku. 

 
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.
 
MATERIAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2020 ROKU