Nr 31/2020  |  19-05-2020

Deklaracja PKN ORLEN S.A. odnośnie inwestycji realizowanej przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że przekazał do ENERGA S.A. swoje stanowisko w związku z zapytaniem skierowanym do Emitenta przez ENERGA S.A. dotyczącym woli bezpośredniego zaangażowania finansowego Emitenta w inwestycję obejmującą budowę energetycznego bloku węglowego realizowaną przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce („Inwestycja”).

PKN ORLEN S.A. zadeklarował wstępną gotowość bezpośredniego zaangażowania finansowego w Inwestycję, wyłącznie w przypadku zmiany założeń technologicznych dla Inwestycji na technologię opartą na paliwie gazowym. 

W ocenie Emitenta wynik przeprowadzonych analiz uzasadnia przyjęcie wniosku, że konieczna jest zmiana przedmiotu realizacji Inwestycji, jak powyżej.

PKN ORLEN S.A. zadeklarował także swoją gotowość do rozmów z udziałowcami spółki realizującej Inwestycję, czyli z ENERGA S.A. oraz ENEA S.A. co do formy, zakresu i sposobu zaangażowania, o którym mowa powyżej.

PKN ORLEN S.A. posiada 80% udziału w kapitale zakładowym ENERGA S.A., co odpowiada 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A. Natomiast ENERGA S.A. posiada 50% udziału w kapitale zakładowym Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.