Nr 35/2020  |  04-06-2020

Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 5 czerwca 2020 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, zawierający propozycję zmian do opublikowanego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 roku w ramach punktu 17 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.”
Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z uzasadnieniem jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 29/2020 z 8 maja 2020 roku, raport bieżący nr 30/2020 z 8 maja 2020 roku oraz raport bieżący nr 34/2020 z 2 czerwca 2020 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

​​