Nr 41/2020  |  09-07-2020

Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

Zarząd PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”), informuje że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 8 lipca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu PKN ORLEN S.A. uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 5 czerwca 2020 roku.

 
Zarejestrowane zmiany zostały uchwalone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. nr: 30, 31, 32, 33, 34 w dniu 5 czerwca 2020 r.
 
Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:
 
1. w § 1 ust. 4 definicja „Podmiotu Powiązanego" otrzymał następujące brzmienie: 
„Podmiot Powiązany" — oznacza podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.” 
 
2. w § 1 ust. 4 dodano definicję „Istotnej Transakcji" w następującym brzmieniu:
 „Istotna Transakcja" — oznacza istotną transakcję w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych." 
 
3. w § 7 w ust. 7 po pkt 6 dodano punkt oznaczony numerem 6a o brzmieniu następującym:
„6a. przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;” 
 
4. § 8 ust. 9a otrzymał następujące brzmienie:
„Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:
a)          świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
b)         wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązanym ze  Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
c)          wyboru firmy audytorskiej dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki 
wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5.
Powyższe zapisy nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.” 
 
5. § 8 w ust. 12 dodano po pkt 6 punkt 6a, w następującym brzmieniu:
„6a. zawarcie Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;" 
 
Na podstawie powyższych zmian Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 35 ustaliło w dniu 5 czerwca 2020 roku tekst jednolity Statutu w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
 
Patrz także: raport bieżący nr 37/2020 z 5 czerwca 2020 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.