Nr 46/2020  |  23-07-2020

Podpisanie umowy o współpracy oraz o zachowaniu poufności pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku podpisana została umowa o współpracy oraz o zachowaniu poufności pomiędzy PKN ORLEN a spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”) („Umowa”).
Umowa została podpisana w związku z rozpoczęciem procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez Spółkę nad PGNiG. Na podstawie Umowy oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa Spółka oraz PGNiG podejmą współpracę umożliwiającą udostępnienie Spółce informacji niezbędnych do:
• prawidłowego przygotowania zgłoszenia do Komisji Europejskiej zamiaru dokonania koncentracji pomiędzy Spółką a PGNiG oraz prowadzenia postępowania lub postępowań w sprawie kontroli koncentracji wszczętych w wyniku jego złożenia, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – przygotowania oraz wykonania środków zaradczych.
• przeprowadzenia badania due diligence PGNiG.

Jednocześnie Spółka zobowiązała się do zachowania poufności informacji udostępnionych jej przez PGNiG.

Strony zobowiązały się podjąć wszelkie niezbędne środki, aby udostępnianie informacji w związku z wykonywaniem Umowy odbywało się z poszanowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności z poszanowaniem przepisów prawa konkurencji.
 
Patrz także: raport bieżący nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. oraz raport bieżący nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.