Nr 52/2020  |  21-09-2020

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia procesu prowadzącego do nabycia wszystkich akcji ENERGA S.A. pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniach:

- 2 września 2020 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 2 września 2020 roku rozpoczął prace w ramach procesu prowadzącego do nabycia wszystkich akcji ENERGA S.A., pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych oraz do wycofania akcji ENERGA S.A. z obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PKN ORLEN S.A. posiada ok. 80% udziału w kapitale zakładowym ENERGA S.A., co odpowiada ok. 85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.”

- 14 września 2020 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 14 września 2020 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na przeprowadzenie wezwania (tzw. wezwania delistującego) do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A. przez pozostałych akcjonariuszy na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.), po cenie nie wyższej niż 8,35 PLN za akcję, tj. przy łącznej wartości wezwania wynoszącej do 690 996 168 PLN, mającego na celu wycofanie akcji Energa z obrotu giełdowego.

Wskazana wyżej zgoda Zarządu PKN ORLEN S.A. uwarunkowana jest zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

PKN ORLEN S.A. posiada ok. 80% udziału w kapitale zakładowym ENERGA S.A., co odpowiada ok. 85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.”

- 21 września 2020 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 21 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na przeprowadzenie wezwania (tzw. wezwania delistującego) do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A. przez pozostałych akcjonariuszy na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.), po cenie nie wyższej niż 8,35 PLN za akcję, tj. przy łącznej wartości wezwania wynoszącej do 690 996 168 PLN, mającego na celu wycofanie akcji Energa z obrotu giełdowego.

PKN ORLEN S.A. posiada ok. 80% udziału w kapitale zakładowym ENERGA S.A., co odpowiada ok. 85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.