Nr 53/2020  |  21-09-2020

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w 21 września 2020 roku ogłosił wezwanie (tzw. wezwanie delistujące) do zapisywania się na sprzedaż akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („ENERGA”) przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy ENERGA („Wezwanie”). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa”).

Jednocześnie Spółka przekazała do ENERGA żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji ENERGA z obrotu giełdowego.

Przedmiotem Wezwania jest 82.754.032 zdematerializowanych akcji zwykłych ENERGA na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 10,92 zł każda, gdzie 1 akcja serii AA daje prawo do 1 głosu na walnym zgromadzeniu ENERGA, uprawniających łącznie do 82.754.032 głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLENERG00022 („Akcja” lub odpowiednio „Akcje”).

Spółka jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

Cena Akcji w Wezwaniu została określona na 8,35 PLN za jedną Akcję.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie ENERGA uchwały o wycofaniu akcji ENERGA z obrotu giełdowego.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje nastąpi w dniu 9 października 2020 r., a zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r.

Pełna treść Wezwania została opublikowana w serwisie PAP. 

Patrz także: raport bieżący nr 52/2020 z dnia 21 września 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.