Nr 42/2020  |  14-07-2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Zarząd i Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zaakceptowały ostateczną wersję środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez  Spółkę opóźniona 18 czerwca 2020 roku: 
„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 18 czerwca 2020 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowały zakres środków zaradczych, które docelowo będąimplementowane do dokumentu pod nazwą FORM RM, sporządzonego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 802/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE. L Nr 133, str. 1) oraz dokument obejmujący zobowiązania Spółki – tzw. Commitments – przygotowany zgodnie z modelowym tekstem zobowiązań opublikowanym przez KomisjęEuropejską, precyzujące zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym, odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, tj. Spółki oraz Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”) („Środki zaradcze”), których wykonanie zapewni zgodność koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkękontroli nad Grupą LOTOS („Transakcja”) ze wspólnym rynkiem, a zobowiązanie do ich wykonania będzie stanowićpodstawę do wydania przez KomisjęEuropejską decyzji uznającej tę koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem. 
Zakres zaakceptowanych dzisiaj Środków zaradczych był przedmiotem ustaleń z KomisjąEuropejską w toku postępowania trwającego od 3 lipca 2019 roku. W związku z tym,  że Komisja Europejska nie zgłosiła uwag do przedstawionych jej finalnie przez Spółkę Środków zaradczych, Spółka przyjmuje, że za prawdopodobne należy uznać wydanie przez Komisję Europejską decyzji uznającej koncentrację pomiędzy Spółką a Grupą LOTOS za zgodną ze wspólnym rynkiem. Przewidywany termin wydania przedmiotowej decyzji Komisja Europejska określiła na dzień 22 lipca 2020 r. 
 
Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku, raport bieżący nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, raport bieżący nr 31/2019 z 3 lipca 2019 roku oraz raport bieżący nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 roku. 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 oraz ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.” 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.