Nr 45/2020  |  14-07-2020

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lipca 2020 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”) („Transakcja”).
Podpisując list intencyjny, Spółka oraz Skarb Państwa potwierdziły, że wiodącą rolę w procesie
konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej Spółki i PGNiG będzie pełniła Spółka jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG oraz zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie Transakcji. Na dzień podpisania listu intencyjnego model Transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone. Wobec tego strony listu intencyjnego postanowiły, że po jego podpisaniu niezwłocznie podejmą współpracę i powołają zespoły, których zadaniem będzie wspólne wypracowanie modelu Transakcji, harmonogramu oraz koordynacja prac związanych z realizacją Transakcji.

 
Przeprowadzenie Transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód
odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji.

 
Spółka wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia
Transakcji.

 
Spółka będzie informować o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem Transakcji w
odrębnych raportach.

 
Patrz także: raport bieżący nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku.

 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i  dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 
Zarząd PKN ORLEN S.A.