Nr 56/2020  |  28-10-2020

Wyrażenie zgody na zmianę umowy programu emisji obligacji z 2006 roku oraz rozpoczęcie prac nad emisją nowej serii obligacji


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 października 2020 roku wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji zawartej w dniu 27 listopada 2006 roku z późniejszymi zmianami ("Umowa Programowa"), a także ustalenie jej tekstu jednolitego oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wynikających ze zmienionej Umowy Programowej.
Zmiany do Umowy Programowej obejmują dostosowanie postanowień Umowy Programowej do zmienionych przepisów prawa i aktualnych warunków rynkowych oraz dodanie do wzoru dokumentów emisyjnych komponentu ESG umożliwiającego emisję tzw. zielonych lub zrównoważonych obligacji. 

Spółka, w ramach programu emisji obligacji Spółki ustanowionego na podstawie Umowy Programowej, rozpoczęła prace nad przeprowadzeniem, jeszcze do końca 2020 roku, emisji o wartości do 1 mld PLN niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, z okresem zapadalności wynoszącym 5 lat. Spółka rozważy wprowadzenie do emisji elementów ESG. Emisja skierowana byłaby do inwestorów instytucjonalnych w ramach oferty publicznej. Przeprowadzenie emisji będzie uzależnione od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, a także od wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Patrz także raporty bieżące: nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.