Nr 58/2020  |  02-11-2020

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A., Grupą LOTOS S.A. oraz ENERGA S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 listopada 2020 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy Spółką a Grupą LOTOS S.A. oraz ENERGA S.A. („List intencyjny”), („Strony”), w którym Strony zadeklarowały wolę przystąpienia do wspólnych rozmów w celu analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku do lipca 2026 roku („Projekt”). Zakres Projektu obejmuje analizę i dobór optymalnej konfiguracji bloku (technologia, sprawność, moc) oraz jego lokalizacji.

Zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego Strony będą prowadzić rozmowy w celu uzgodnienia założeń i warunków Projektu, w szczególności, w następujących kwestiach:
ustalenie warunków prawnych i technicznych realizacji Projektu przez Strony, jak również wszelkich innych czynników, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia realizacji Projektu;
ustalenie zasad finansowania Projektu;
w przypadku realizacji elektrowni gazowo-parowej: opracowanie projektu umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej zasady współpracy Stron przy realizacji Projektu;
ustalenie pozostałych warunków realizacji Projektu.

Podpisany dzisiaj List intencyjny wiąże Strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.