Nr 60/2020  |  25-11-2020

Liczba akcji ENERGA S.A., które były przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania ogłoszonego 21 września 2020 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2020 roku uzyskał informację od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie jako podmiotu pośredniczącego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłoszonym przez Spółkę w dniu 21 września 2020 roku („Wezwanie”), że przedmiotem transakcji zawieranych w ramach Wezwania było 45 175 558 akcji zdematerializowanych ENERGA S.A., stanowiących około 10,91% kapitału zakładowego ENERGA S.A. oraz około 8,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A. 

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej powinno nastąpić 30 listopada 2020 roku. Po rozliczeniu transakcji PKN ORLEN SA będzie łącznie posiadać 376 488 640 akcji ENERGA S.A. stanowiących około 90,92% kapitału zakładowego ENERGA S.A. oraz około 93,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.

Patrz także raporty bieżące: nr 52/2020 z dnia 21 września 2020 roku oraz nr 53/2020 z dnia 21 września 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.