Nr 63/2020  |  08-12-2020

Zatwierdzenie warunków emisji obligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 8 grudnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 PLN ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 000 000 000 PLN lub równowartości tej kwoty w innych walutach emisji ustanowionego na podstawie umowy programu emisji obligacji zawartej w Warszawie w dniu 27 listopada 2006 roku, z późniejszymi zmianami.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
- maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia: 10.000;
- wartość nominalna jednej Obligacji: 100.000 PLN;
- cena emisyjna jednej Obligacji: 100.000 PLN;
- maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: do 1.000.000.000 PLN;
- data emisji: 22 grudnia 2020 r.;
- data wykupu: 22 grudnia 2025 r.;
- Obligacje nie są zabezpieczone;
- w dniu emisji Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 
- Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A.;
- Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015  r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1208), w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopą procentową obliczaną zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, według której naliczana będzie kwota odsetek za wszystkie okresy odsetkowe Obligacji, będzie WIBOR 6M powiększony o marżę. Poziom marży uzależniony jest od oceny (ratingu) agencji ESG, czyli MSCI ESG Research (UK) Limited lub innego podmiotu, który ją zastąpi, mierzącą podatność Spółki na istotne ryzyka związane w szczególności z wywiązywaniem się przez Spółkę z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym ładem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez Spółkę tymi ryzykami, albo alternatywny rating ESG („Rating ESG”). Marża dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 90 punktów bazowych w skali roku i w następnych okresach odsetkowych, możliwe jest dodanie do niej odpowiednio 5 lub 10 punktów bazowych w skali roku w zależności od poziomu przyznanego Ratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji.

Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji Obligacji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez Spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research (UK) Limited na poziomie z daty emisji Obligacji lub osiągnięcie wyższego ratingu. 

Spółka zamierza pozyskać rating kredytowy dla Obligacji.

Patrz także raporty bieżące: nr 56/2020 z dnia 28 października 2020 roku, nr 103/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 102/2018 z dnia 24 października 2018 roku, nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.